ترجمه مقاله

روبارو

rubāru

۱. برابر هم؛ روبه‌رو؛ روی‌درروی؛ رویاروی.
۲. از مقابل.

ترجمه مقاله