ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روان کاوی

ravānkāvi

دانش بررسی حالات روانی، روابط خانوادگی، و گذشتۀ بیمار برای درمان اختلالات روانی او.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ