ترجمه مقاله

روان درمانی

ravāndarmāni

معالجۀ بیماری‌های روانی و روحی؛ معالجۀ آشفتگی‌های روانی از طریق روانکاوی، تلقین، اطمینان بخشیدن به بیمار، یا با روش‌های فیزیکی، مانند الکتروشوک؛ پسیکوتراپی.

ترجمه مقاله