ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روانامه

ravānāme

نوشته‌ای به‌ امضای رئیس کشور یا رئیس دولت که به کنسول داده می‌شود و مٲموریت او را تصویب و تجویز می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ