ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

روال

ra(e)vāl

روش؛ اسلوب.

راه، روش، روند، سیاق، سیرت، سیره، شیوه، طریقه، طور، گونه، متد، مشی، منوال، نحو، نمط، نهج، هنجار

روش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ