ترجمه مقاله

روادید

ravādid

اجازه‌نامه‌ای همراه با مهر و امضای نمایندۀ یک کشور که به خارجیان برای ورود به آن کشور داده می‌شود؛ ویزا.

جواز، ویزا

ترجمه مقاله