ترجمه مقاله

رهنما

rahna(e,o)mā

= راهنما

۱. بلد، راهنما، هادی، هدایتگر
۲. قافلهسالار

ترجمه مقاله