ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ره

rah

۱. طریق.
۲. کرت؛ مرتبه؛ دفعه.
۳. قاعده؛ رسم؛ روش.
۴. (موسیقی) آهنگ و نغمه.
⟨ ره‌ بردن: (مصدر لازم) [قدیمی] راه یافتن و پی‌ بردن به‌ جایی یا چیزی؛ راه بردن؛ راه جستن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ