ترجمه مقاله

رنگارنگ

rangārang

۱. رنگ‌به‌رنگ؛ دارای چند رنگ.
۲. [مجاز] گوناگون.

الوان، رنگبرنگ، رنگین، گونهگون، متلون، ملون

ترجمه مقاله