ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

رمبان

rombān

رمبیدن؛ رمبنده؛ در حال خراب شدن و فروریختن.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما