ترجمه مقاله

رمان

ramān

۱. رمنده؛ در حال رمیدن؛ گریزان.
۲. ترسو.

افسانه، حکایت، داستان، قصه، نوول

ترجمه مقاله