ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رم

ram

= رمیدن
⟨ رم کردن: (مصدر لازم)
۱. از جا دررفتن.
۲. گریختن از پیش کسی یا چیزی از روی ترس؛ رم خوردن؛ رم زدن.
⟨ رم ‌دادن: (مصدر متعدی) ترساندن و فرار دادن. Δ بیشتر دربارۀ جانوران می‌گویند.

۱. رمیدن، فرار، گریز، وحشت
۲. اکراه، نفرت
۳. رمه، گله
۴. دسته، گروه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ