ترجمه مقاله

رقم

raqam

۱. (ریاضی) هریک از علاماتی که برای نمایاندن اعداد به کار می‌رود، مانند ارقام فارسی و عربی (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، و ۱۰) و ارقام لاتینی (۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، و ۱۰)؛ عدد.
۲. [قدیمی] خط؛ نوشته.
۳. [قدیمی] نشان.
۴. [قدیمی] پیکره.
۵. [قدیمی] کتابت.
⟨ رقم زدن: (مصدر متعدی)
۱. نوشتن.
۲. نقاشی کردن.
۳. [مجاز] مقدّر کردن.

۱. شمار، عدد
۲. شماره، عده
۳. قلم
۴. نمره
۵. قسم، نوع
۶. خط، دستخط، فرمان
۷. علامت، نشان

ترجمه مقاله