ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رق

req[q]

۱. بندگی؛ بردگی.
۲. (اسم) بنده؛ برده.
۳. (اسم) هرچیز رقیق و نازک.
۴. (اسم) پوست نازک که روی آن چیزی بنویسند.
۵. (اسم) پوست آهو.
۶. (اسم) برگ درخت.

۱. بردگی، بندگی، عبودیت، غلامی
۲. برگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ