ترجمه مقاله

رفیق

ra(e)fiq

یار؛ دوست؛ همراه.

۱. انیس، حبیب، خلیل، دمخور، دوست، دوستدار، مصاحب، همدم، همراه، همنشین، همنفس،
۲. یار، فاسق ≠ دشمن

دوست، همدل، همراه

ترجمه مقاله