ترجمه مقاله

رفیع

rafi'

۱. بلند؛ مرتفع.
۲. [مجاز] بلندپایه؛ بلندمرتبه؛ باارزش.

۱. بلند، مرتفع
۲. بلندپایه، بلندقدر، جلیل، شامخ، منیع، والا

افراشته، برجسته، بلند، والا

ترجمه مقاله