ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفوگر

rofugar

کسی که پارگی و زدگی جامه یا فرش را رفو می‌کند؛ همگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ