ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفوکاری

rofukāri

رفو کردن؛ شغل و عمل رفوگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ