ترجمه مقاله

رفقا

rofaqā

= رفیق

احبا، دوستان، رفیقان، صدیقان، همگنان، یاران ≠ دشمنان

دوستان

ترجمه مقاله