ترجمه مقاله

رفق

refq

۱. نرمی و مدارا کردن؛ با مهربانی و لطف با کسی رفتار کردن.
۲. [قدیمی] راحتی؛ گشایش.

لطف، مدارا، ملایمت، مهربانی، نرمی

ترجمه مقاله