ترجمه مقاله

رفعت

ra(e)f'at

۱. [مجاز] بلندقدر شدن؛ بلندمرتبه شدن.
۲. بلندی؛ افراخته بودن.

ارتفاع، اوج، بزرگی، بلندی، تعالی، شرف، علو، والایی

افراشتگ

ترجمه مقاله