ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفراندوم

refrāndom

مراجعه به آرای عمومی برای به‌ دست آوردن رٲی و عقیدۀ اکثر مردم دربارۀ انجام دادن امری؛ همه‌پرسی.

همه پرس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ