ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رفاهیت

refāhiy[y]at

= رفاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ