ترجمه مقاله

رفاقت

re(a)fāqat

همراهی، مهربانی.

دمسازی، دوستی، مرافقت، مودت، ولا، همدلی، همدمی، همراهی، هموثاقی، یاری ≠ عداوت

دوست

ترجمه مقاله