ترجمه مقاله

رفا

refā

اتفاق؛ پیوستگی؛ سازگاری.

ترجمه مقاله