ترجمه مقاله

رعب

ro'b

۱. ترس؛ بیم؛ فزع؛ خوف.
۲. [قدیمی] ترسیدن.

بیم، پروا، ترس، جبن، سطوت، صولت، واهمه، وحشت، وهم، هراس، هول، هیبت

ترس

ترجمه مقاله