ترجمه مقاله

رضخ

razx

۱. بخشش کم؛ عطای اندک.
۲. خبری که بشنوند و باور نکنند.

ترجمه مقاله