ترجمه مقاله

رضایت

rezāyat

خشنودی.

تراضی، خشنودی، رضا، رضامندی، قبول

خوشنود

ترجمه مقاله