ترجمه مقاله

رضا

rezā

۱. خشنودی؛ خوش‌دلی.
۲. (صفت) [عامیانه] خشنود.
۳. (تصوف) یکی از مراحل سلوک که سالک در آن هر حادثه‌ای را نتیجۀ مشیت الهی می‌بیند.

تراضی، خشنود، خوشحال، خوشدل، راضی، رضایت، قانع، قبول، مجاب، موافقت، همداستانی

خرسند

ترجمه مقاله