ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رشکین

raškin

۱. باغیرت؛ غیور.
۲. دارای رشک و حسد؛ حسود.

۱. حاسد، حسود
۲. غیرتی، غیور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ