ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رسیدگی

re(a)sidegi

۱. حالت رسیده بودن و پخته بودن میوه.
۲. وارسی؛ دقت و تحقیق در امری.

۱. بازبینی، بررسی، پژوهش، تحقیق، ممیزی، وارسی
۲. بلوغ، کمال
۳. پختگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ