ترجمه مقاله

رستن

rostan

۱. سبز شدن و سر از خاک در آوردن گیاه؛ روییدن.
۲. [مجاز] به وجود آمدن؛ پدید آمدن.

خلاصییافتن، رهایی، رهایییافتن، رهیدن، نجات

ترجمه مقاله