ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رسام

rassām

۱. رسم‌کننده؛ نقاش؛ نگارنده؛ پیکرنگار.
۲. نقشه‌کش.

تصویرگر، صورتگر، نقاش، نقشبند، نگارگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ