ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رز

raz

۱. (زیست‌شناسی) انگور.
۲. باغ.
۳. باغ انگور.
۴. [مجاز] شراب.
۵. (بن مضارعِ رزیدن) = رزیدن
۶. رنگ‌کننده؛ رزنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): رنگرز.

انگور، تاک، مو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ