ترجمه مقاله

رده

rade

۱. رج؛ رجه؛ صف؛ رسته؛ قطار: ◻︎ رده برکشیده سپاهش دو میل / به دست چپش هفتصد زنده‌پیل (فردوسی: ۱/۱۶).
۲. (زیست‌شناسی) از واحدهای رده‌بندی جانوران و گیاهان که پس از شاخه و قبل از راسته قرار دارد.
۳. مقام.
۴. کلاسه.

دسته، رسته، صف، طبقه، قطار، کلاس، گروه

ترجمه مقاله