ترجمه مقاله

رحمت

rahmat

۱. مهربانی؛ دلسوزی.
۲. مهربانی و بخشایش مخصوص خدا.

۱. بخشش، رافت، رحم، شفقت، مهربانی
۲. برکت
۳. بخشایش، عفو

ترجمه مقاله