ترجمه مقاله

رحم

rahem

۱. (زیست‌شناسی) عضوی کیسه‌مانند در شکم که جنین تا قبل از تولد در آن زندگی می‌کند؛ جای بچه در شکم زن یا حیوان ماده؛ بچه‌دان؛ زهدان.
۲. [قدیمی] خویشاوندی؛ خویشی؛ قرابت.
⟨ رحم بریدن: [قدیمی] قطع رشتۀ خویشاوندی؛ ترک مراوده با خویشاوندان.

۱. ترحم، دلسوزی، رافت، رحمت، شفقت، مهربانی، مهرورزی
۲. بخشایش، عفو، گذشت

بخشایش، دلسوزی، زهدان

ترجمه مقاله