ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رحال

rahhāl

۱. پالان‌دوز؛ سازندۀ پالان.
۲. (صفت) بسیارسفرکننده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ