ترجمه مقاله

رث

ras[s]

کهنه؛ پوسیده؛ فرسوده؛ مندرس.

ترجمه مقاله