ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ربیع

rabi'

۱. بهار.
۲. نام دو ماه از ماه‌های قمری.

۱. بهار، بهاران ≠ تموز
۲. خریف

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما