ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ربی

rabbi

کلمۀ ندا؛ ای پروردگار من؛ ای خدای من.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ