ترجمه مقاله

ربع

rob'

۱. چهاریک؛ یک‌چهارم چیزی.
۲. (اسم) پانزده دقیقه.
⟨ ربع‌ مسکون: یک‌چهارم کرۀ زمین که شامل خشکی‌های قابل سکونت است.

۱. خانه، سرا، محل، مکان، منزل
۲. برزن، کوی، محله

چهارک

ترجمه مقاله