ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رایق

rāyeq

۱. خالص؛ صاف؛ صافی.
۲. پسندیده؛ مطلوب؛ خوشایند و نیکو.
۳. خوش‌رو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ