ترجمه مقاله

رایحه

rāyehe

نسیم یا بویی که به ‌مشام می‌رسد؛ بو؛ بوی؛ بوی بد یا بوی خوش.

بو، ریح، شمیمه، شمیم، عطر، نکهت

ترجمه مقاله