ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رایت

rāyat

۱. بیرق؛ پرچم؛ علم.
۲. علامت نصب‌شده در جایی.

بیرق، پرچم، درفش، علامت، علم، لوا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ