ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راهنما

rāhna(e,o)mā

۱. کسی که راهی را به دیگری نشان می‌دهد و او را راهنمایی می‌کند؛ راه‌نماینده؛ رهبر؛ پیشوا.
۲. نقشه یا هر چیز دیگر که کسی از روی آن راه و مقصد خود را پیدا می‌کند.

۱. امام، بلد، پیشوا، دلیل، راهبر، رهبر، رهنما، مربی، هادی
۲. دفترچهراهنما

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ