ترجمه مقاله

راقم

rāqem

نویسنده؛ محرر؛ محرر کتاب یا نامه.

دبیر، قلمزن، ، کاتب، ، محرر، منشی، منصف، نگارنده، نویسنده

ترجمه مقاله