ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راف

rā'f

خمر؛ می؛ باده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ