ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راست بین

rāstbin

۱. [مقابلِ کجبین] کسی که چشمش راست و درست می‌بیند.
۲. [مقابلِ خطابین] [قدیمی] آن‌که حقیقت را می‌بیند؛ طرف‌دار حق و حقیقت؛ حقیقت‌بین‌.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ