ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راستگو

حقیقتگو، صادق، صدوق، صدیق ≠ دروغگو، کذاب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ